2012

Event Solarpreis

Solarpräis 2012

Den 14. Juni 2012 gouf den Solarpräis 2012 an der Chambre des Métiers an Präsenz vum Wirtschaftsminister Etienne Schneider an dem Prof. Dr. Uwe Leprich iwwerreecht. Der Luxemburgische Solarpreis 2012

Event

10 Joër Eurosolar Lëtzebuerg

Eurosolar Lëtzebuerg a.s.b.l. invitéiert op eng séance académique de 14. Juni 2012 ëm 18:30 Auer mat Festviirtrag:ENERGIEWENDE DURCH ERNEUERBARE ENERGIENChancen und Herausforderungen Riedner:Henri Kox, Deputéierten, President vun Eurosolar LëtzebuergMichel Brachmond,